Day: May 30, 2022

ویژگی های کامپوزیت

Composite features

ویژگی های کامپوزیت در مقایسه با آلومینیوم، فولاد و چوب به شرح زیر می باشد : 1 – وزن یا چگالی 1-

مطالعه کردن