کامپوزیت لوله های زیرزمینی بیش از 1000 متر مربع به همراه بلاستینگ و بیش از 3000 متر مکعب گودبرداری و خاکریزی