پوشوش کامپوزیت لوله های زیرزمینی بیش از 2000 متر مربع به همراه بلاستینگ و بیش از 4000 متر مکعب گودبرداری و خاکریزی