آدرس کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، انتهای خیابان دوازدهم، فاز4