طراحی و ساخت دیفیوزر های برج
 خنک کننده

تولید و اجرای ورق های گام سینوسی

طراحی، ساخت و نصب دیفیوزر های برج خنک کننده

تعویض دیفیوزر های برج خنک کننده